fbpx

Webinar – GitLab Continuous Integration & Delivery​​​​​​​

Mam do zaproponowania dwa terminy na webinar GitLab CI/CD

 • 2020.05.05 (wtorek) 11:00 – 13:00
 • 2020.05.06 (środa) 11:00 – 13:00

Rejestracja

https://event.webinarjam.com/channel/GitLab

Co wykonamy 

 • Utworzymy aplikację internetową w .Net Core
 • Wgramy kod do repozytorium kodu GitLab
 • Zbudujemy kod za pomocą GitLab CI/CD
 • Utworzymy ścieżkę automatycznego wdrażania do AWS Elastic Beanstalk

Co potrzebujesz

Jeśli chcesz wykonać wszystkie kroki równolegle ze mną, to potrzebujesz:

Pliki i kody użyte podczas spotkania

Budowanie aplikacji

cd AAIT
dotnet new razor
dotnet build
dotnet new gitignore

Ręczne budowanie pliku zip

dotnet publish -c Release -o build

cd build
zip -r -X ../build.zip *
cd ..
cp Properties/aws-windows-deployment-manifest.json aws-windows-deployment-manifest.json
zip ToDeploy.zip build.zip aws-windows-deployment-manifest.json

Plik aws-windows-deployment-manifest.json

{
 "manifestVersion": 1,
 "deployments": {
  "aspNetCoreWeb": [
   {
    "name": "AAIT",
    "parameters": {
     "appBundle": "build.zip",
     "iisPath": "/",
     "iisWebSite": "Default Web Site"
    }
   }
  ]
 }
}

Pierwsza wersja .gitlab-ci.yml

stages:
 - build
 - test
 - deploy

before_script:
 - echo "Before script section"

after_script:
 - echo "After script section"

build:
 stage: build
 script:
  - echo "Building"
  - mkdir build
  - cd build
  - touch info.txt
  - echo "Wersja Version" >> info.txt
  - echo $CI_PIPELINE_IID
  - sed -i "s/Version/$CI_PIPELINE_IID/" info.txt
 artifacts:
  paths:
   - build/

test:
 stage: test
 script:
  - echo "Testowanie"
  - test -f "build/info.txt"

test2:
 stage: test
 script:
  - echo "Testowanie równoległe"
  - ls
  - cd build
  - cat info.txt
  - grep "$CI_PIPELINE_IID" info.txt

deploy:
 stage: deploy
 when: manual
 script:
  - echo "Wdrożenie aplikacji"

Group Setting Variables

S3_BUCKET
AWS_ACCESS_KEY_ID
AWS_SECRET_ACCESS_KEY
AWS_DEFAULT_REGION

Druga wersja .gitlab-ci.yml

variables:
 ARTIFACT_NAME: AAIT1-v$CI_PIPELINE_IID.zip
 APP_NAME: AAIT1

stages:
 - build
 - test
 - deploy_test
 - deploy_prod

build:
 image: mcr.microsoft.com/dotnet/core/sdk:3.1
 stage: build
 before_script:
  - dotnet restore
 script:
  - dotnet build -c Release
  - dotnet publish -c Release -o build
  - apt-get update -qq && apt-get install -y -qq unzip zip
  - cd build
  - zip -r -X ../build.zip *
  - cd ..
  - cp Properties/aws-windows-deployment-manifest.json aws-windows-deployment-manifest.json
  - zip $ARTIFACT_NAME build.zip aws-windows-deployment-manifest.json
 artifacts:
  paths:
   - $ARTIFACT_NAME

test:
 stage: test
 script:
  - echo "Testowanie"
  - test -f $ARTIFACT_NAME

deploy to test:
 stage: deploy_test
 image:
  name: banst/awscli
  entrypoint: [""]
 script:
  - aws s3 cp $ARTIFACT_NAME s3://$S3_BUCKET/$ARTIFACT_NAME
  - aws elasticbeanstalk create-application-version --application-name $APP_NAME --version-label $CI_PIPELINE_IID --source-bundle S3Bucket=$S3_BUCKET,S3Key=$ARTIFACT_NAME
  - aws elasticbeanstalk update-environment --application-name $APP_NAME --environment-name "AAIT1-test" --version-label=$CI_PIPELINE_IID

deploy to prod:
 stage: deploy_prod
 image:
  name: banst/awscli
  entrypoint: [""]
 when: manual
 script:
  - aws elasticbeanstalk update-environment --application-name $APP_NAME --environment-name "AAIT1-prod" --version-label=$CI_PIPELINE_IID

Nagranie z 2020.05.06

Nagranie z 2020.05.05 (taka sama treść)

Szafrański Michał
Uczę programistów efektywnego wykorzystania chmury AWS do ich pracy twórczej.