fbpx

SysOps/DevOps MeetUp Online #25

SysOps/DevOps Polska MeetUp

czwartek, 14 stycznia 2021 – 18:00 do 19:00


Amazon CodeGuru

https://aws.amazon.com/codeguru/

https://console.aws.amazon.com/codeguru/dashboard

Reviewer

Profiler


Repozytoria GIT

https://console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/repositories

Utwórz repo codeguru-reviewer-sample-app

Clone GIT repo

git config --global credential.helper '!aws codecommit credential-helper $@'
git config --global credential.UseHttpPath true

git clone https://git-codecommit.us-east-1.amazonaws.com/v1/repos/codeguru-reviewer-sample-app
cd codeguru-reviewer-sample-app

Pobierz kod demo

https://github.com/aws-samples/amazon-codeguru-reviewer-sample-app

cp -R /Users/michalszafranski/Downloads/amazon-codeguru-reviewer-sample-app-master/src /Users/michalszafranski/Projects/codeguru-reviewer-sample-app
code .
git add --all
git commit -m 'Wgranie źródeł aplikacji'
git push

https://console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/repositories/codeguru-reviewer-sample-app/browse

Analiza repozytorium kodu

https://console.aws.amazon.com/codeguru/reviewer/#/codereviews/create

https://console.aws.amazon.com/codeguru/reviewer/

https://console.aws.amazon.com/codeguru/reviewer/#/codereviews

Analiza code review

git checkout -b nowybranch
cp src/main/java/com/shipmentEvents/handlers/EventHandler.java src/main/java/com/shipmentEvents/demo/
git add --all
git commit -m 'Zmiany do zatwierdzenia'
git push --set-upstream origin nowybranch

https://console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/repositories/codeguru-reviewer-sample-app/pull-requests

Pull request: nowybranch >> master

https://console.aws.amazon.com/codeguru/reviewer/

Analiza

https://console.aws.amazon.com/codeguru/reviewer/#/codereviews


CodeGuru Profiler

Pobranie aplikacji demo

https://github.com/aws-samples/aws-codeguru-profiler-demo-application

Utwórz dwie grupy profilujące, AplikacjaDoSprawdzenia-zBledami i AplikacjaDoSprawdzenia-BezBledow

aws codeguruprofiler create-profiling-group --profiling-group-name AplikacjaDoSprawdzenia-zBledami
aws codeguruprofiler create-profiling-group --profiling-group-name AplikacjaDoSprawdzenia-BezBledow

https://console.aws.amazon.com/codeguru/profiler/search

Utwórz kolejkę SQS AplikacjaDoSprawdzenia

aws sqs create-queue --queue-name AplikacjaDoSprawdzenia

https://console.aws.amazon.com/sqs/v2/home#/queues

Utwórz S3 bucket AplikacjaDoSprawdzenia

aws s3 mb s3://aplikacja-do-sprawdzenia

https://s3.console.aws.amazon.com/s3/home

Ustawienia aplikacji do profilowania

export DEMO_APP_SQS_URL=https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/075993080934/AplikacjaDoSprawdzenia
export DEMO_APP_BUCKET_NAME=aplikacja-do-sprawdzenia
export AWS_CODEGURU_TARGET_REGION=us-east-1

Kompilacja aplikacji

mvn clean install

Tworzy plik DemoApplication-1.0-jar-with-dependencies.jar

Uruchomienie aplikacji bez błędów

export AWS_CODEGURU_PROFILER_GROUP_NAME=AplikacjaDoSprawdzenia-BezBledow

java -javaagent:codeguru-profiler-java-agent-standalone-1.1.0.jar \
  -jar target/DemoApplication-1.0-jar-with-dependencies.jar without-issues

Uruchomienie aplikacji z błędami

export AWS_CODEGURU_PROFILER_GROUP_NAME=AplikacjaDoSprawdzenia-zBledami

java -javaagent:codeguru-profiler-java-agent-standalone-1.1.0.jar \
    -jar target/DemoApplication-1.0-jar-with-dependencies.jar with-issues

Analiza

https://console.aws.amazon.com/codeguru/profiler/search


Szafrański Michał
Uczę programistów efektywnego wykorzystania chmury AWS do ich pracy twórczej.