fbpx

AWS CDK – Cloud Development Kit

Budowaniu infrastruktury jako kodu nigdy nie było prostsze, gdyż CDK wykorzystuje języki jakie doskonale znasz (TypeScript, JavaScript, Python, Java, C# lub Go) i możesz stosować ich mocne strony do budowy chmury. Na warsztatach ustawisz sobie środowisko do programowania Infrastructure as Code (IaC) i zakodujesz proste rozwiązanie. Zapewniam, że to łatwiejsze od Terraforma.

Warsztaty live w ramach AWSowego tygodnia ➡️ https://www.akademiaarchitektait.pl/plan-wydarzen-awsowego-tygodnia/


Polecenia i kod wykorzystany w warsztatach

Instalacja CDK

npm -g install typescript
npm install -g aws-cdk
cdk --version

Tworzenie aplikacji

mkdir bastion-cdk
cd bastion-cdk
cdk init app --language typescript

Budowanie aplikacji

npm run build
cdk ls

Konfiguracja VPC

npm install @aws-cdk/aws-ec2
import * as ec2 from '@aws-cdk/aws-ec2';
get availabilityZones(): string[] {
  return ['us-east-1a', 'us-east-1b'];
 }
const vpc = new ec2.Vpc(this, 'VPC_utworzona_w_CDK', {
   cidr: '172.16.0.0/16',
   maxAzs: 1,
   natGateways: 0,
   subnetConfiguration: [
    {
     subnetType: ec2.SubnetType.PUBLIC,
     name: 'Public-subnet',
     cidrMask: 24,
    },
    {
     subnetType: ec2.SubnetType.PRIVATE,
     name: 'Private-subnet',
     cidrMask: 24,
    }
   ]
  });
const cdkSecurityGroup = new ec2.SecurityGroup(this, 'cdkSecurityGroup', {
   vpc,
   description: 'Pozwalaj na SSH i Ping',
   allowAllOutbound: true
  });
  cdkSecurityGroup.addIngressRule(ec2.Peer.anyIpv4(), ec2.Port.tcp(22), 'Pozwalaj na ssh z dowolnego adresu ip');
  cdkSecurityGroup.addIngressRule(ec2.Peer.anyIpv4(), ec2.Port.allIcmp(), 'Pozwalaj na ping z dowolnego adresu ip');
{
     subnetType: ec2.SubnetType.ISOLATED,
     name: 'Isolated-subnet',
     cidrMask: 24,
    }
npm run build
cdk ls
cdk synth
cdk deploy
get availabilityZones(): string[] {
  return ['eu-central-1a', 'eu-central-1b'];
 }
cdk deploy
const instance = new ec2.Instance(this, 'Instancja-publiczna', {
   vpc: vpc,
   vpcSubnets: vpc.selectSubnets({subnetType: ec2.SubnetType.PUBLIC}),
   securityGroup: cdkSecurityGroup,
   instanceName: 'Instancja-publiczna',
   instanceType: ec2.InstanceType.of(ec2.InstanceClass.T2, ec2.InstanceSize.MICRO),
   machineImage: ec2.MachineImage.latestAmazonLinux({
    generation: ec2.AmazonLinuxGeneration.AMAZON_LINUX_2,
   }),
   keyName: 'kluczvpc',
  })
cdk diff
const instance2 = new ec2.Instance(this, 'Instancja-odizolowana', {
   vpc: vpc,
   vpcSubnets: vpc.selectSubnets({subnetType: ec2.SubnetType.ISOLATED}),
   securityGroup: cdkSecurityGroup,
   instanceName: 'Instancja-odizolowana',
   instanceType: ec2.InstanceType.of(ec2.InstanceClass.T2, ec2.InstanceSize.MICRO),
   machineImage: ec2.MachineImage.latestAmazonLinux({
    generation: ec2.AmazonLinuxGeneration.AMAZON_LINUX_2,
   }),
   keyName: 'kluczvpc',
  })
cdk deploy
new cdk.CfnOutput(this, 'InstancjaPublicznaIp', {
   value: instance.instancePublicIp
  })
  new cdk.CfnOutput(this, 'InstancjaOdizolowanaIp', {
   value: instance2.instancePrivateIp
  })
cdk diff
cdk synth
cdk deploy
chmod 400 kluczvpc.pem
ssh -i "kluczvpc.pem" ec2-user@IpPubliczne

scp -i "kluczvpc.pem" kluczvpc.pem ec2-user@IpPubliczne:/home/ec2-user/

chmod 400 kluczvpc.pem
ssh -i "kluczvpc.pem" ec2-user@IpPrywatne

Testy jednostkowe

npm run build
npm test
test('Instancja typu t2.micro', () => {
 const app = new cdk.App();
 const stack = new BastionCdk.BastionCdkStack(app, 'MyTestStack');

 expectCDK(stack).to(haveResourceLike('AWS::EC2::Instance', { InstanceType: 't2.micro' }));
});

test('Klucz SSH musi nazywać się kluczvpc', () => {
 const app = new cdk.App();
 const stack = new BastionCdk.BastionCdkStack(app, 'MyTestStack');

 expectCDK(stack).to(haveResourceLike('AWS::EC2::Instance', { KeyName: 'kluczvpc' }));
});
npm test

Czyszczenie

cdk destroy
Szafrański Michał
Jako Architekt IT, nie tylko projektuję systemy informatyczne, ale również moje życie jest zaprojektowane w taki sposób, aby działać jak dobrze zaprojektowany system - jestem zawsze gotowy na wszelkie wyzwania i problemy. Podobnie jak każdy system, który projektuję, staram się być skalowalny i elastyczny, a czasem trudno przewidzieć, kiedy potrzebna będzie aktualizacja. Często słyszę pytanie: "Kiedy zostanie wydany update twojego życia?" A ja odpowiadam: "Kiedyś, ale zanim to nastąpi, muszę zebrać więcej danych i przeprowadzić odpowiednie testy." Moje życie to nie tylko kodowanie i projektowanie, ale również ciągłe doskonalenie i uczenie się nowych technologii. Nieustannie próbuję wprowadzać ulepszenia, zarówno w moim życiu osobistym, jak i zawodowym. A jeśli coś nie działa, nie boję się eksperymentować i próbować różnych rozwiązań, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie. Nie jestem tylko architektem IT - jestem również architektem swojego życia, zaprojektowanym w taki sposób, aby działał jak dobrze zaprojektowany system.

Leave a Reply Text